STADGAR


FÖRETAGSFÖRENINGEN I HÄLLEFORS är en ideell förening.

Stadgarna omarbetade och ändrade vid årsmötet den 31/3 2011.


1 Förenings namn
Förenings namn är Företagsföreningen i Hällefors vari köpmännen ingår med ett utskott.

2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål;
-att värna om Hällefors kommuns företag samt skapa förståelse för deras betydelse
-att föra medlemmarnas talan inför myndigheter och andra sammanslutningar inom närings- och samhällslivet
-att medverka till att företagarna aktivt deltar i samhällsutvecklingen för en attraktiv kommun
-att verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom näringsliv, föreningsliv och kommun
-att skapa mötesplatser och möjlighet till nätverkande för medlemmarna

3 Förenings säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Hällefors, Örebro län.

4 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av företag i Hällefors kommun.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt eller muntligt till någon i styrelsen.
Medlem erlägger årligen till föreningen en medlemsavgift som beslutas av årsmötet.


5 Utträde ur föreningen
Medlem som det senaste året inte betalt medlemsavgiften anses ha lämnat föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte om medlem vill lämna föreningen under pågående år.
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller beslut eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse genom beslut med 2/3 majoritet.


6 Val av styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av minst fem personer, vilka utses av årsmötet. Ledamöterna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Vid första årsmötet utses hälften av ledamöterna för en tid av 2 år och andra hälften på 1 år. Ordföranden väljs på ett år. Avgående styrelseledamot kan återväljas.I händelse av att styrelseledamot avsäger sig sitt uppdrag under pågående verksamhetsår, tillsätts ny styrelseledamot av styrelsen, om behovet anses finnas, fram till årsmötet. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.


7 Val av ordförande och firmatecknare
Årsmötet utser föreningens ordförande. Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör och sekreterare var för sig.


8 Val av valberedning
Valberedningen skall bestå av minst två personer. Valberednings arbetsuppgift är att ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Ledamöter till valberedningen utses av årsmötet.


9 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.


10 Val av revisorer
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall, i enlighet med god redovisningssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.


11 Årsmöte
Årsmöte hålls före april månads utgång. Extra medlemsmöte hålls då föreningen beslutar, styrelsen finner nödvändigt eller då minst en tiondel av föreningsmedlemmarna skriftligen hos styrelsen så begär.

Föreningsmedlem som önskar att ett visst ärende skall tas upp på ordinarie årsmöte skall göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen före mars månads utgång och i så fall skall ärendet upptas på dagordningen i kallelsen till årsmötet.
Revisorerna kan dock påkalla extra möte när de finner att omständigheterna så fordrar.


12 Ärenden på årsmötet

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Fråga om kallelsen är behörigt utlyst.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av justerare, att jämte ordförande justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 11. Förslag från styrelsen eller medlemmar
 12. Beslut om årsavgift
 13. Val av ordförande
 14. Val av ordinarie ledamöter enl. stadgarna
 15. Val av valberedning enl. stadgarna
 16. Val av revisorer
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

  13 Rösträtt
  Varje medlemsföretag som betalt medlemsavgift har rösträtt på årsmötet.


  14 Tidpunkt, kallelse
  Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för årsmötet. Kallelse med förslag till dagordning och eventuella andra handlingar skall senast 14 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna. Kallelsen skickas via e-post eller brev.


  15 Verksamhetsplan
  Verksamhetsplan för verksamhetsåret ska upprättas av nyvald styrelse.


  16 Ändring av stadgar
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
  Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


  17 Föreningens upplösning
  I händelse av föreningens upplösande skall dess tillgångar sedan föreningens skulder betalts användas på sätt som årsmötet bestämmer.